FAQ

/FAQ
FAQ 2018-03-23T00:04:42+00:00

Waar staat PMO voor?

Dit staat voor Preventief Medisch Onderzoek

 

Wat is een PMO?

PMO is een manier om de gezondheid van werknemers te bewaken en te bevorderen. Het is dan ook voornamelijk bedoeld voor individuele? werkende mensen en de werkgever kan op basis van een anonieme groepsanalyse inzicht krijgen in de ‘gezondheid’ van het bedrijf.

 

Wat is het doel van een PMO?

Een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) kan meerdere doelen dienen:
• Signaleren van aandoeningen en klachten, in aanvulling op het eigen signaleringsvermogen van werkgevers en werknemers.
• Richting geven aan het beleid voor duurzame inzetbaarheid door signalering van verbeterpunten op het gebied van motivatie, prestatie en werkvermogen.
• Monitoren of beleidsmaatregelen effect hebben en bijsturing behoeven. Bijvoorbeeld: is het beleid voor ongewenste omgangsvormen effectief? Een ander voorbeeld: urine- of bloedmetingen op chemische stoffen in het lichaam, voor een repetitieve check op genomen maatregelen.

 

Is het wettelijk verplicht?

Ja, in artikel 18 van de Arbowet staat vermeld dat: De werkgever stelt de werknemers periodiek in de gelegenheid een PAGO te ondergaan (Periodiek ArbeidsGeneeskundig Onderzoek) dat erop is gericht de risico’s die de arbeid voor de gezondheid van de werknemers met zich meebrengt zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. Bij de uitvoering van het PAGO moet de werkgever zich laten bijstaan door een geregistreerde Arbodienst (Arbowet artikel 13 en arbobesluit art 2.14 a)
Verder zijn er voor bijzondere risico’s of risicogroepen aanvullende bepalingen opgenomen in Arbowet/-besluit:
1. jeugdigen, dit zijn medewerkers jonger dan 18 jaar, voorafgaand aan het werk, indien uit de RI&E blijkt dat deze bijzondere gevaren lopen;
2. zwangere medewerkers;
3. iedere medewerker:
• die voor het eerst nachtdienst gaat verrichten;
• die voor de eerste keer kan worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen, kankerverwekkende en mutagene stoffen;
• die arbeid verricht of gaat verrichten met biologische agentia of materiaal dat hiermee besmet kan zijn;
• die voor de eerste keer wordt belast met arbeid aan een beeldscherm of indien zich bij hem gezichtsstoornissen voordoen;
• waarvan de dagelijkse blootstelling aan geluid hoger is dan 80 dB(A) of het piekgeluid hoger is dan 112 Pa (Arbobesluit art. 6.10);
• die kan worden blootgesteld aan trillingen;
• indien een werknemer is blootgesteld aan optische straling boven de grenswaarden wordt hij, in aanvulling op artikel 18 van de wet, in de gelegenheid gesteld om een arbeidsgezondheidskundig onderzoek te ondergaan;
• die handelingen verricht met ioniserende straling (cat A)

 

Voor wie is het PMO bedoeld?

Het PMO is bedoeld voor alle werknemers. Of dit nou via een vaste- of tijdelijke aanstelling is, en zelfstandigen. Van jong tot oud, welke functie dan ook.
De werkgever is wél verplicht het PMO aan te bieden, maar deelname is vrijwillig. Werknemers mogen zelfs meedoen aan specifieke onderdelen van het PMO. Als de werknemer dus wel het lichamelijk onderzoek wilt ondergaan, maar geen bloedonderzoek wilt laten doen, dan is dat geen enkel probleem.

 

Waarom zou ik meedoen aan een PMO?

Voorkomen is nog altijd beter dan genezen. Je krijgt als werknemer inzicht in risico’s waar je nog geen weet van had. Door vroeg gezondheidsrisico’s in kaart te brengen, kun je voorkomen later gezondheidsklachten te ontwikkelen.
Er zijn ook nadelen aan het PMO. Bijvoorbeeld, stel dat er een afwijking wordt gevonden bestaat de kans dat deze volstrekt onschuldig is of een ‘vals-positief’ bevat. Dit kan leiden tot onterechte zorg.
Daarom is het belangrijk om bij een “alarmbel” verder te gaan onderzoeken of deze wel terecht is. Een PMO is een Quick Scan.

 

Waarom zou een werkgever PMO’s laten uitvoeren?

Doordat de gegevens van alle werknemers worden samengevoegd, kan er een groepsanalyse worden gemaakt. Welke klachten komen veel voor, op welke afdeling? Komen bepaalde klachten meer voor dan elders? Mits de juiste gemaakt, kan PMO op groepsniveau nuttige informatie opleveren voor het bedrijf.
Wanneer bij een bedrijf voor een tweede of volgende maal een PMO-cyclus wordt uitgevoerd, kan men vaak veranderingen in de resultaten waarnemen. Percentages klachten kunnen zijn afgenomen. Die veranderingen kunnen onder bepaalde voorwaarden een indicatie opleveren over de effectiviteit van de ingezette interventies. Zo wordt PMO een monitor voor de gezondheid en de werkbeleving van de medewerkers.

 

Hoe zit het met de privacy?

Individuele gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Rapportage aan het bedrijf gebeurt in een vorm waarbij geen informatie tot individuele medewerkers is te herleiden. Het feit dat de werkgever betaalt, geeft hem niet het recht om inzage te hebben in de medische dossiers van zijn medewerkers.